تیغ برداشت RT-punch سایز 1/2mm تیغ برداشت RT-punch سایز 1/2mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 1/2mm

1,229,800 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 1/1mm تیغ برداشت RT-punch سایز 1/1mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 1/1mm

1,229,800 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 1mm تیغ برداشت RT-punch سایز 1mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 1mm

1,329,800 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 0/9mm تیغ برداشت RT-punch سایز 0/9mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 0/9mm

1,329,800 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm

1,329,800 ریال
روکش هندپیس
پوست مو زیبایی

روکش هندپیس

15,500 ریال
پایه سرم
تجهیزات کلینیکی

پایه سرم

2,600,000 ریال
تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3

19,140,000 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 0/8mm

1,329,800 ریال
لیزر HairLine
تجهیزات حرفه ای کاشت مو

لیزر HairLine

35,700,000 ریال