علیگیتور علیگیتور
ابزار جراحی

علیگیتور

3,000,000 ریال
گالیپر
ابزار جراحی

گالیپر

3,500,000 ریال
سوزنگیر TC
ابزار جراحی

سوزنگیر TC

3,500,000 ریال
سوزنگیر فنری
ابزار جراحی

سوزنگیر فنری

اتمام موجودی