هندپیس sh30nآرایشی هندپیس sh30nآرایشی
موتور های برداشت مو

هندپیس sh30nآرایشی

اتمام موجودی
هندپيس جراحي boxing
موتور های برداشت مو

هندپيس جراحي boxing

9,000,000 ریال
میکروموتور جراحی مدل M30
موتور های برداشت مو

میکروموتور جراحی مدل M30

اتمام موجودی
هندپیس ماراتون مدل SH20n هندپیس ماراتون مدل SH20n
موتور های برداشت مو

هندپیس ماراتون مدل SH20n

اتمام موجودی
هندپیس جراجی مدل NSK
موتور های برداشت مو

هندپیس جراجی مدل NSK

11,000,000 ریال
هندپیس جراحی مدل COXO
موتور های برداشت مو

هندپیس جراحی مدل COXO

15,500,000 ریال