روکش سونوگرافی
دستگاه های سنوگرافی، سونوکید

روکش سونوگرافی

اتمام موجودی
تخت جنرال اتاق عمل
تخت جنرال اتاق عمل

تخت جنرال اتاق عمل

اتمام موجودی
تخت ژینکولوژی برقی مدل RG2
تخت و یونیت ژنیکولوژی

تخت ژینکولوژی برقی مدل RG2

اتمام موجودی