هندپیس جراحی مدل COXO
موتور های برداشت مو

هندپیس جراحی مدل COXO

اتمام موجودی
میکروموتور جراحی مدل M33 میکروموتور جراحی مدل M33
موتور های برداشت مو

میکروموتور جراحی مدل M33

اتمام موجودی
هندپیس جراحی ماراتون
موتور های برداشت مو

هندپیس جراحی ماراتون

اتمام موجودی
پدال کامبی 24
موتور های برداشت مو

پدال کامبی 24

اتمام موجودی