هندپیس جراجی مدل NSK
موتور های برداشت مو

هندپیس جراجی مدل NSK

11,000,000 ریال
هندپیس جراحی مدل COXO
موتور های برداشت مو

هندپیس جراحی مدل COXO

19,300,000 ریال
ایس ژله ای 10*10
وسایل مصرفی جانبی

ایس ژله ای 10*10

اتمام موجودی
تیغ برداشت 1/1mm IRIS
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت 1/1mm IRIS

1,590,000 ریال
تیغ برداشت 1/0mm IRIS
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت 1/0mm IRIS

1,590,000 ریال
تیغ برداشت 0/8mm IRIS
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت 0/8mm IRIS

1,590,000 ریال
تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/2mm تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/2mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/2mm

89,000 ریال