تیغ برداشت ترکی 0/9mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت ترکی 0/9mm

اتمام موجودی
پانچ 3mm هندی پارامنت
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

پانچ 3mm هندی پارامنت

اتمام موجودی
پنس سرکج سه سوراخ عاجدار muller
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ عاجدار muller

اتمام موجودی
دسته sp90 انگلیسی Swann-Morton دسته sp90 انگلیسی Swann-Morton
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته sp90 انگلیسی Swann-Morton

اتمام موجودی
پنس سرصاف گرد تیتانیوم پنس سرصاف گرد تیتانیوم
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف گرد تیتانیوم

اتمام موجودی
پنس سرصاف سه سوراخ ML
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف سه سوراخ ML

اتمام موجودی
پنس سرکج شیاردار medi care
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج شیاردار medi care

اتمام موجودی
پنس هلال سوراخدار
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال سوراخدار

اتمام موجودی
پنس سرکج عاجدار muller
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج عاجدار muller

اتمام موجودی
هندپیس جراجی فیروز
موتور های برداشت مو

هندپیس جراجی فیروز

اتمام موجودی
پدال اسکورت
موتور های برداشت مو

پدال اسکورت

اتمام موجودی
پدال اسکورت متغیر
موتور های برداشت مو

پدال اسکورت متغیر

اتمام موجودی
سیم اسکورت
قطعات یدکی و دستگاه دست دوم

سیم اسکورت

اتمام موجودی