دسته تیغ Germany steel sp90 دسته تیغ Germany steel sp90
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته تیغ Germany steel sp90

2,600,000 ریال
پانچ 2/5mmهندی پارامنت پانچ 2/5mmهندی پارامنت
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

پانچ 2/5mmهندی پارامنت

اتمام موجودی
پانچ1/5mmهندی پارامنت پانچ1/5mmهندی پارامنت
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

پانچ1/5mmهندی پارامنت

0 ریال
تیغ برداشت طرح ترکی 1/1mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت طرح ترکی 1/1mm

650,000 ریال