تابوره اکونومی ST5eco
انواع صندلی و تابوره

تابوره اکونومی ST5eco

29,810,000 ریال
تابوره اکونومی ST1eco
انواع صندلی و تابوره

تابوره اکونومی ST1eco

30,052,000 ریال
تخت بستری برقی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری برقی

162,000,000 ریال
پایه سرم
تجهیزات کلینیکی

پایه سرم

6,600,000 ریال
تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3 تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت معاینه پایه ثابت پشتی متحرک B3

37,515,000 ریال
اتوکلاو ایستاده 75لیتری
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو ایستاده 75لیتری

اتمام موجودی