پنس سرکج سه سوراخ شیاردار iris
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ شیاردار iris

اتمام موجودی
هندپیس جراجی فیروز
موتور های برداشت مو

هندپیس جراجی فیروز

اتمام موجودی
پدال اسکورت
موتور های برداشت مو

پدال اسکورت

اتمام موجودی
پدال اسکورت متغیر
موتور های برداشت مو

پدال اسکورت متغیر

اتمام موجودی
دستگاه ماراتون مدل K35- Sh30 دستگاه ماراتون مدل K35- Sh30
موتور های برداشت مو

دستگاه ماراتون مدل K35- Sh30

اتمام موجودی