گان جراح
وسایل مصرفی جانبی

گان جراح

150,000 ریال
ملحفه عرض80-20متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض80-20متری

295,000 ریال
ملحفه عرض60 -20متری
انواع شان و زیرانداز بهداشتی و رول ملحفه

ملحفه عرض60 -20متری

اتمام موجودی