دستگاه مکنده دود
تجهیزات استریلیزاسیون

دستگاه مکنده دود

250,000,000 ریال
علیگیتور علیگیتور
ابزار جراحی

علیگیتور

3,000,000 ریال