تیغ برداشت طرح ترکی 1/3mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت طرح ترکی 1/3mm

950,000 ریال
تیغ برداشت طرح ترکی 1/2mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت طرح ترکی 1/2mm

950,000 ریال
تیغ برداشت طرح ترکی 1/0mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت طرح ترکی 1/0mm

950,000 ریال
تیغ برداشت طرح ترکی 0/8mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت طرح ترکی 0/8mm

اتمام موجودی
تیغ برداشت 1/2mm IRIS
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت 1/2mm IRIS

1,590,000 ریال
تیغ برداشت دو سرتیز سایز 0/7mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت دو سرتیز سایز 0/7mm

69,000 ریال
پنس  سرکج سه سوراخ Germany Steel
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج سه سوراخ Germany Steel

1,798,000 ریال
پنس سرصاف سه سوراخ muller پنس سرصاف سه سوراخ muller
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف سه سوراخ muller

2,080,000 ریال
دسته تیغ دو سر
دسته تیغ و پنس کاشت مو

دسته تیغ دو سر

3,650,000 ریال
پنس سرکج عاجدار muller پنس سرکج عاجدار muller
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرکج عاجدار muller

اتمام موجودی
پنس هلال sunshine
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال sunshine

اتمام موجودی
پنس سرصاف شیاردار iris پنس سرصاف شیاردار iris
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس سرصاف شیاردار iris

اتمام موجودی