کانولا نوکر BD
کانولا یکبار مصرف

کانولا نوکر BD

280,000 ریال
دستگاه هیدروفرمینگ  neoپویان تجهیز دستگاه هیدروفرمینگ  neoپویان تجهیز
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

دستگاه هیدروفرمینگ neoپویان تجهیز

90,000,000 83,700,000 ریال
دستگاه هیدرودرمی بدون ماسک حرارتی neo پویان تجهیز دستگاه هیدرودرمی بدون ماسک حرارتی neo پویان تجهیز
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

دستگاه هیدرودرمی بدون ماسک حرارتی neo پویان تجهیز

70,000,000 65,100,000 ریال
دستگاه هیدرودرمی با ماسک حرارتی neo پویان تجهیز دستگاه هیدرودرمی با ماسک حرارتی neo پویان تجهیز
دستگاه هیدرودرمی و هیدروفرمینگ

دستگاه هیدرودرمی با ماسک حرارتی neo پویان تجهیز

73,000,000 67,890,000 ریال
جعبه پنس متوسط جعبه پنس متوسط
دسته تیغ و پنس کاشت مو

جعبه پنس متوسط

920,000 ریال
پنس هلال یاکس
دسته تیغ و پنس کاشت مو

پنس هلال یاکس

1,120,000 ریال