تیغ برداشت 1/1mm IRIS
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت 1/1mm IRIS

1,590,000 ریال
تیغ برداشت 1/0mm IRIS
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت 1/0mm IRIS

1,590,000 ریال
تیغ برداشت 0/8mm IRIS
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت 0/8mm IRIS

1,590,000 ریال
تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/3mm تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/3mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/3mm

51,000 ریال
تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/2mm تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/2mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت دوسرتیز سایز 1/2mm

51,000 ریال
تیغ برداشت دوسرتیز سایز 0/9mm تیغ برداشت دوسرتیز سایز 0/9mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت دوسرتیز سایز 0/9mm

69,000 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 1/2mm تیغ برداشت RT-punch سایز 1/2mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 1/2mm

1,229,000 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 1/1mm تیغ برداشت RT-punch سایز 1/1mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 1/1mm

1,229,000 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 1mm تیغ برداشت RT-punch سایز 1mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 1mm

1,329,000 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 0/9mm تیغ برداشت RT-punch سایز 0/9mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 0/9mm

1,329,000 ریال
تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm
تیغ برداشت مو و تبدیل پانچ

تیغ برداشت RT-punch سایز 0/7mm

1,329,000 ریال