اتوکلاو 55لیتری ایستاده
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 55لیتری ایستاده

اتمام موجودی
تخت بستری مکانیکی اکونومی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری مکانیکی اکونومی

اتمام موجودی
تخت بستری برقی اکونومی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت بستری برقی اکونومی

اتمام موجودی
سیفتی باکس 0/5لیتری زند سیفتی باکس 0/5لیتری زند
وسایل مصرفی جانبی

سیفتی باکس 0/5لیتری زند

اتمام موجودی
تخت ریکاوری بیمارستانی مکانیکی اکونومی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت ریکاوری بیمارستانی مکانیکی اکونومی

اتمام موجودی
تخت ریکاوری بیمارستانی مکانیکی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت ریکاوری بیمارستانی مکانیکی

اتمام موجودی
اسپکلوم دلفین کوچک
وسایل مصرفی جانبی

اسپکلوم دلفین کوچک

اتمام موجودی