تخت ریکاوری بیمارستانی مکانیکی
انواع تخت پزشکی بستری تزریقات

تخت ریکاوری بیمارستانی مکانیکی

90,000,000 ریال
اتوکلاو 75لیتری کلاس B
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 75لیتری کلاس B

اتمام موجودی
اتوکلاو 60لیتری کلاس B
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 60لیتری کلاس B

اتمام موجودی
اتوکلاو 30لیتری کلاس B
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 30لیتری کلاس B

اتمام موجودی
اتوکلاو 23لیتری کلاس B
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 23لیتری کلاس B

اتمام موجودی
اتوکلاو 18لیتری کلاس B
تجهیزات استریلیزاسیون

اتوکلاو 18لیتری کلاس B

اتمام موجودی
کلمپ 23سانت کلمپ 23سانت
ابزار جراحی

کلمپ 23سانت

اتمام موجودی
پنست 25سانت
ابزار جراحی

پنست 25سانت

اتمام موجودی
پنست 20سانت
ابزار جراحی

پنست 20سانت

اتمام موجودی
متیو TC 22سانت
ابزار جراحی

متیو TC 22سانت

اتمام موجودی
کلمپ 22سانت
ابزار جراحی

کلمپ 22سانت

اتمام موجودی
هوک
ابزار جراحی

هوک

اتمام موجودی